ASA734~1ASIA.-LA VUELTA AL MUNDO EN 885 JARDINES.-JAPONESES.-Murin-an.-Nanzen-ji.-Nijo Castle.-Ninna-ji.-Old Kioto Gardens.-Raikyu-ji.-Ritsurin Garden.-Ryoan-ji.-2018